فر گازی دو چدن مبتکر (سایز بزرگ 57*52)

فر گازی دو چدن مبتکر (سایز بزرگ 57*52)