تنور زمینی پخت نان مبتکر

تنور گازی گرد زمینی پخت نان مبتکر (برده) چدن60 سانت