فر گازی مبتکر (بزرگ)

فر گازی مبتکر (سایز بزرگ 57*52)