فر شیرینی پزی (خیلی بزرگ)

فر شیرینی پزی مبتکر ( خیلی بزرگ 68*65)